Omgaan met Gedrags- en Ontwikkelingsstoornissen

Wat zit daar achter? - 2 dagdelen

Omgaan met verschillend gedrag is voor veel scholen een uitdaging, zeker als er sprake is van onderliggende stoornissen en niet helemaal duidelijk is wat er achter het gedrag van het kind zit. Een sterke basis binnen het team en dezelfde ‘taal’ kunnen spreken is van belang om een doorgaande lijn te kunnen creëren binnen uw school. Voor schoolteams die al enige basiskennis hebben op dit gebied en zich verder willen verdiepen in achtergronden van verschillende stoornissen, is deze korte maar intensieve cursus zeer geschikt. Door een combinatie van voorbereidingsopdrachten, twee studiemiddagen en opdrachten die in het team verder kunnen uitgewerkt, krijgt uw team meer kennis aangereikt van waaruit het handelen in de praktijk versterkt wordt. Gedurende deze teamscholing wordt de samenhang in het handelen zichtbaar en worden leerkrachten zich bewust van het effect van hun eigen gedrag op dit van de kinderen. Deze cursus is voor schoolteamsin het  (speciaal)basis- en voorgezet onderwijs.  Bij deze cursus hoeren opdrachten die vooraf en tussentijds door de teamleden moeten worden uitgevoerd (in de vorm van inlezen in de theorie, inbrengen van casussen, bespreken van opdrachten in het team)

Doelen van deze teamscholing:

  • verdieping van theoretische kennis over preventie van gedragsproblemen, ADHD, ODD, ASS en  (faal)angst
  • kijken naar en reflecteren op het leerkrachtgedrag en dat van de leerling en de groep
  • vaarigheden opdoen en oefenen om gedrag te beïnvloeden
  • tools in handen krijgen om aan te kunnen sluiten bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en de verschillende  behoeften binnen een groep

 

Terug